Osakkaiden yhteinen omaisuus

Vuoden 2021 kevätkokous siirtyy

TIEDOTE YHTEISMETSILLE KORONAEPIDEMIAN VAIKUTUSTEN
JATKUMISESTA

Osakaskuntien kokousten poikkeusjärjestelyt ovat jatkumassa vuoden 2021 loppuun saakka
Metsäkeskuksesta lähetettiin 24.4.2020 edellinen tätä asiaa koskeva viesti. Koronapandemia ei ota
laantuakseen ja eduskunta on jatkanut poikkeuslakia yhteismetsien osakaskuntien kokousten järjestämistä koskien. Eduskunnan käsittelyyn on valmisteilla uusi lakiesitys, jossa 30.6.2021 saakka voimassa olevan väliaikaisen poikkeuslain voimassaoloa jatkettaisiin 31.12.2021 saakka.

Poikkeuslaki siis jatkuu ja osakaskuntien kokousten järjestäminen on tehtävä sen mukaisesti.
Seuraavassa on kertausta poikkeuslain sisällöstä:

Eduskunnassa hyväksyttiin 24.4.2020 laki yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä eräiden poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten väliaikaisesta järjestämisestä. Tässä laissa yhteismetsien osakaskuntien kokousten järjestämisistä koskevan lakipykälän sisältönä on seuraavaa:

Yhteismetsälain (109/2003) 9, 10 ja 24 §:ssä tarkoitettu kokous voidaan yhteismetsälain
ja osakaskunnan ohjesäännön estämättä järjestää käyttämällä puhe- tai näköyhteyden
mahdollistavaa teknistä tiedonvälitystapaa tai sähköpostia.
Jos kokous on osakaskunnan ohjesäännön mukaan pidettävä ajankohtana, jona sovel-
letaan covid-19 -epidemiasta aiheutuvia laissa tai sen nojalla asetettuja kokoontumis- tai
liikkumisrajoituksia, eikä kokousta voida järjestää 1 momentissa säädetyllä tavalla, ko-
kous voidaan lain ja osakaskunnan ohjesäännön estämättä siirtää pidettäväksi niin pian
kuin se on mahdollista rajoitusten päättymisen jälkeen.

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta totesi 21.4.2020 mietinnössään lakiesityksestä mm. näin:

Valiokunta painottaa, että harkittaessa kokouksen järjestämistä esityksessä tarkoitettu-
jen poikkeusjärjestelyiden avulla tulee kokouksen järjestäjän ottaa huomioon kyseessä
olevan yhteisön osakkaiden tai jäsenten käytännön mahdollisuudet ja esimerkiksi tekni-
set valmiudet osallistua kokoukseen. Jos poikkeusjärjestelyiden arvioidaan käytännössä
olevan ongelmallisia osakkaiden tai jäsenten yhdenvertaisuuden ja osallistumismahdol-
lisuuksien kannalta, on kokous mahdollista siirtää pidettäväksi myöhemmin.

Osakaskunnan kokouksen siirtämisellä on vaikutusta myös ylijäämän jakamiseen. Ylijäämän lopullinen jakopäätös voidaan tehdä vasta osakaskunnan kokouksessa, mutta ohjesääntömääräysten puitteissa toimitsija tai hoitokunta voi jakaa päätöksellään tarvittaessa ylimääräistä ylijäämän ennakkoa.
Kun tilinpäätös on valmis, niin sen perusteella voi laskea riittävän tarkasti ylijäämän ennakkomaksun suuruuden. Näin menetellen yhteismetsän osakkaat eivät joudu liikaa odottamaan ylijäämän jakamista. Ylijäämän ennakon jakamisesta säädetään yhteismetsälain 32 §:ssä.