Osakkaiden yhteinen omaisuus

Ekon Yhteismetsä
Reinonkuja 3, 19600 Hartola

Pasi Valkonen, 0400 138 445

pasi.t.valkonen@gmail.com

Esittely

Taustaa

Ekon yhteismetsä perustettiin Keisarillinen Senaatin päätöksellä 1.5.1906 ja on vanhimpia yhteismetsiä Suomessa. Silloiset tilukset noin 1000 ha sijaitsi kokonaisuudessaan Hartolan kunnan alueella. Reilussa sadassa vuodessa yhteismetsä on laajentunut n. 2000 ha kokoiseksi ja tiluksia on nyt myös Heinolan, Pertunmaan ja Sysmän kuntien alueilla.

Hallinto

Yhteismetsän ohjesääntö (alempana) ja yhteismetsälaki luovat perustan yhteismetsän toiminnalle.

Osakkaat muodostavat osakaskunnan, joka pitää sääntömääräisen kokouksensa kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokouksessa käydään läpi yhteismetsän tulos ja päätetään ylijäämän jaosta. Myös hoitokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan kevätkokouksessa.  Syyskokouksessa käydään läpi puolestaan toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hoitokuntaamme kuuluu kuusi jäsentä, joista yksi toimii hoitokunnan puheenjohtajana. Metsäpalveluyrittäjä Pasi Valkonen toimii yhteismetsän operatiivisen toiminnan pyörittäjänä.

Kartat

Ekon yhteismetsän tilukset (pääalueet) (pdf) (809,8kb)

EKON YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 §

Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Ekon yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka Hartolan kunta.

2 §

Yhteismetsän osakas on se, jonka omistamaan kiinteistöön kuuluu osuus yhteismetsään. Osakkaat muodostavat yhteismetsän osakaskunnan.

3 §

Yhteismetsän tarkoituksena on kestävän metsätalouden harjoit­taminen yhteismetsän osakkaiden hyväksi.

Yhteismetsään kuuluvaa aluetta saadaan käyttää yhteismetsän yhteydessä myös muuhun tarkoitukseen kuin metsätalouden harjoittami­seen, kuten esimerkiksi loma‑asuntotonteiksi, soran‑ tai turpeenot­toalueiksi, suojelutarkoitukseen tai muihin niiden kaltaisiin tarkoituksiin, jos se on taloudellisesti tai muuten tarkoituksenmukaista.

4 §

Osakaskunta päättää kokouksessaan yhteismetsää koskevista tär­keimmistä asioista. Nämä käyvät ilmi pykälistä 6 ja 7. Muista asioista päättää hoitokunta. Näistä tärkeimmät on lueteltu 21 §:ssä.

OSAKASKUNNAN KOKOUS

 

Varsinainen kokous

5 §

Osakaskunnan varsinaisia kokouksia on kaksi, joista ensimmäinen pidetään 1.9 – 30.11 ja toinen 1.2 -30.4 välisenä aikana.

6 §

Varsinaisessa kokouksessa, joka pidetään 1.9 – 30.11  välisenä aikana, käsitellään seuraavat asiat:

1) vahvistetaan osanottaja‑ ja äänestysluettelo sekä kokousjärjestys;

2) vahvistetaan hoitokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohta­jan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot;

3) valitaan hoitokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä tilikaudeksi kerrallaan yksi jäsenistä puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi;

4) valitaan mahdollinen tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja, jos lainsäädäntö tai ohjesääntö sitä edellyttää taikka jos osakaskunnan kokous niin päättää sekä vahvistetaan tilintarkastajan palkkio;

5) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraa­vaksi tilikaudeksi;

6) käsitellään kokouskutsussa erikseen mainitut asiat; sekä

7) käsitellään osakkaiden esittämät asiat.

7 §

Varsinaisessa kokouksessa, joka pidetään 1.2 -30.4 välisenä aikana, käsitellään seuraavat asiat:

1) vahvistetaan osanottajat ja äänestysluettelo sekä kokousjärjestys;

2) tarkastetaan hoitokunnan edelliseltä tilivuodelta laatima toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä;

3) esitetään edellistä tilikautta koskevat tilinpäätösasiakirjat ja, jos tilintarkastaja on valittu ja tilintarkastus suoritettu, tilintarkastajan niistä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja johtavassa asemassa olevalle palkatulle toimihenkilölle;

4) päätetään ylijäämän käyttämisestä;

5) käsitellään kokouskutsussa erikseen mainitut asiat; sekä

6) käsitellään osakkaiden esittämät asiat.

8 §

Ylimääräinen kokous

Osakaskunnan ylimääräinen kokous on pidettävä, jos hoitokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai osakkaat, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa osakasten äänimäärästä, ilmoitettua osakaskunnan kokouksen toimivaltaan kuuluvan asian käsittelyä varten sitä kirjallisesti hoitokunnalta vaativat.

Hoitokunnan on annettava kutsu osakkaiden vaatimaan kokoukseen 30 päivän kuluessa vaatimuksen tekemisestä.

Kokouskutsu ja muut tiedonannot osakkaille

9 §

Hoitokunnan asiana on kutsua osakaskunta kokoukseen. Kutsu osakaskunnan kokoukseen on lähetettävä postitse osakkaille näiden ilmoittamaan tai osakasluettelosta ilmenevään osoitteeseen taikka julkaistava hoitokunnan valitsemassa yhdessä tai useammassa yhteismetsän alueella ja yhteismetsän kotipaikalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä vähintään kahdeksan päivää ennen kokousta. Kutsussa on mai­nittava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Jos kokouksessa on tarkoitus käsitellä asiaa, josta päättäminen edellyttää määräenemmistöllä tehtävää päätöstä, kokouskutsussa on selostettava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Kokouksesta on hyvissä ajoin ennen sen pitämistä ilmoitettava Suomen metsäkeskuksen toimivaltaiselle alueyksikölle.

Osakkaille tarkoitettujen tiedonantojen lähettämisessä nouda­tetaan soveltuvin osin samaa menettelyä kuin kokouskutsussa.

10 §

Jollei hoitokunta kutsu koolle osakaskunnan kokousta, joka lain, ohjesäännön tai kokouksessa tehdyn päätöksen mukaan on pidet­tävä, osakkaalla tai hoitokunnan jäsenellä on oikeus toimittaa kutsu osakaskunnan kustannuksella.

Päätöksentekoa koskevat määräykset

11 §

Osakaskunnan kokouksessa ei saa päättää muista asioista kuin niistä, jotka lain tai ohjesäännön mukaan on siinä käsiteltävä tai jotka kokouskutsussa on erikseen mainittu.

Kokouksessa ei saa tehdä päätöstä, jolla osakkaiden tai osakaskunnan kustannuksella annetaan osakkaalle tai jollekin muulle il­meisesti epäoikeutettua etua.

12 §

Kokouksen päätökseksi katsotaan se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota pääluvun mukaan useimmat ovat kannattaneet. Jos äänet myös siten laskien menevät tasan, tulee äänestyksen tulokseksi muussa kuin vaaliasiassa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Jollei puheenjohtaja ole osakas tai jos kysymyksessä on vaali, asian ratkaisee arpa.

Jos päätös koskee yhteismetsälain 18 §:ssä tarkoitettua osakaskunnan etuosto-oikeutta koskevan säännöksen ottamista ohjesääntöön, ohjesäännön muuttamista, osakaskunnan omistaman kiinteistön tai määräalan luovuttamista, alueen luovuttamista yhteismetsästä erotettavaksi tai alueen vuokraamista metsänhakkuuoikeuksin, kahden tai useamman yhteismetsän alueen yhdistämistä koskevan sopimuksen hyväksymistä, taikka yhteismetsän jakamista tai myymistä, ei se ole pätevä, ellei sen puolesta ole an­nettu vähintään kaksi kolmasosaa äänestykseen osaa ottaneiden äänis­tä. Jos päätös koskee yhteismetsälain 17 §:ssä tarkoitettua yhteismetsäosuuden luovutusrajoitusta koskevan säännöksen ottamista ohjesääntöön tai tällaisen säännöksen muuttamista tai poistamista, päätös ei ole pätevä, ellei sen puolesta ole annettu vähintään kolme neljäsosaa äänestykseen osaa ottaneiden äänistä.

Äänestys toimitetaan avoimella lippuäänestyksellä, jolloin jo­kaiseen äänestyslippuun merkitään sen jättävän osakkaan tai asiamie­hen edustama äänimäärä.

Äänioikeus ja sen käyttöä koskevat rajoitukset

13 §

Osakaskunnan kokouksessa osakkaalla on äänioikeus osakasluet­teloon merkityn yhteismetsäosuuden mukaan. Kukaan äänestykseen osaa ottava ei saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin kymmenesosalla kokouksessa edustettuina olevien yhteisestä äänimäärästä. Kokouksen puheenjohtajaa valittaessa ja kokouksen äänestysluetteloa hyväksyttäessä jokaisella kokoukseen osaa ottavalla on yksi ääni.

14 §

Osakkaan, jota ei ole merkitty osakasluetteloon tai, jonka osuuden suuruus on muuttunut, on, voidakseen käyttää äänivaltaa osa­kaskunnan kokouksessa, esitettävä vähintään kolme päivää ennen ko­kousta selvitys osakkuudestaan ja osuutensa suuruudesta osakasluet­teloon merkitsemistä varten.

15 §

Kun useat omistavat kiinteistön, johon kuuluu osuus yhteismetsään, saa saapuville tullut yhteisomistaja käyttää kiinteistön koko yhteismetsäosuuden mukaista äänioikeutta. Jos saapuvilla on usea yhteisomistaja ja he eivät ole käsiteltävästä asiasta yksimielisiä, kullakin yhteisomistajasta on vain omistamaansa osuutta vastaava äänioikeus.

16 §

Osakas ja osakaskiinteistön yhteisomistaja saa käyttää oikeuttaan osakaskunnan kokouksessa asiamiehen välityksellä. Jos osakasta edustaa osakaskunnan kokouksessa asiamies, äänioikeuden osalta on otettava huomioon, mitä 13 §:ssä määrätään. Osakaskunnan kokoukseen osaa ottava voi omistamansa tai osaksi omistamansa osakaskiinteistön lisäksi edustaa kokouksessa valtakirjalla enintään kahta osakaskiinteistön omistajaa.

17 §

Osakas, osakaskiinteistön yhteisomistaja tai osakkaan taikka osakaskiinteistön yhteisomistajan asiamies ei saa osallistua sellaisen asian käsittelyyn, jossa hänen yksityinen etunsa ilmeisesti on ristiriidassa osakaskunnan edun kanssa.

Muut osakaskunnan kokousta koskevat määräykset

18 §

Osakaskunnan kokouksesta on viimeistään 30 päivän kuluttua kokouksen päättymisestä laadittava pöytäkirja. Pöytäkir­jaan on merkittävä kokouksen aika ja paikka, läsnä olevat osakkaat sekä heidän äänimääränsä, kokouksessa käsitellyt asiat, tehdyt pää­tökset sekä tapahtuneet äänestykset ja osakkaiden niissä antamat ää­net.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkastettava ja allekirjoitettava, tai pöytäkirja luetaan ja hyväksytään kokouk­sen päätteeksi.

19 §

Osakkaalla, osakaskiinteistön yhteisomistajalla ja muulla asianosaisella on oikeus saada nähtäväkseen osakaskunnan kokouksen pöytäkirja ja oikeus saada pöytäkirjasta otteita. Osakkaalla, osakaskiinteistön yhteisomistajalla ja muulla asianosaisella on oikeus saada jäljennös osakaskunnan kokouksen pöytäkirjan liitteistä korvattuaan osakaskunnan kulut.

HOITOKUNTA

20 §

Kokoonpano, toimikausi ja kelpoisuus

Hoitokuntaan kuuluu neljästä kuuteen jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hoitokunnan jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kolme tilikautta.

Hoitokunnan jäseneksi tai varajäseneksi ei saa valita henkilöä, joka toimikauden alkaessa on täyttänyt 65 vuotta.

Jos hoitokunnan jäsen tai varajäsen kuolee, eroaa tai osakas­kunnan päätöksellä vapautetaan tehtävästään ennen toimikauden päättymistä, valitaan uusi jäsen tai varajäsen jäljellä olevaksi toimi­kaudeksi.

21 §

Tehtävät

Hoitokunta päättää vahvistetun metsäsuunnitelman, toimintasuunnitelman ja ta­lousarvion puitteissa niistä yhteismetsän asioista, jotka eivät lain mukaan kuulu osakaskunnan kokouksen päätettäviin.

Hoitokunnan tehtävänä on erityisesti

1) huolehtia yhteismetsän hallinnosta ja toiminnan asianmukai­sesta järjestämisestä;

2) kutsua osakaskunta kokouksiin, valmistella kokouksissa kä­siteltävät asiat ja huolehtia osakaskunnan päätösten täytäntöönpa­nosta;

3) edustaa osakaskuntaa ja päättää, kenellä on oikeus kirjoit­taa osakaskunnan nimi;

4) pitää osakasluetteloa, johon on merkittävä osakkaat, heidän omistamansa osakaskiinteistöt ja yhteismetsäosuudet;

5) ilmoittaa viivytyksettä Suomen metsäkeskuksen toimivaltaiselle alueyksikölle niiden henkilöiden nimet, kotipaikat ja osoitteet, jotka on

‑              oikeutettu kirjoittamaan osakaskunnan nimi, tai

‑               valittu hoitokunnan puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, jäseneksi ja varajäseneksi;

6) tehdä osakaskunnan kokoukselle ehdotus seuraavan tilivuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;

7) lähettää Suomen metsäkeskuksen toimivaltaiselle alueyksikölle jäljennös osakaskunnan kokouksen käsittelemästä tilinpäätöksestä ja mahdollisesta tilintarkastuskertomuksesta

8) päättää puiden ja muiden metsäntuotteiden sekä maa‑ainesten myynneistä sekä muista yhteismetsän hoitoon liittyvistä toimenpiteistä;

9) päättää metsästys- ja kalastusoikeuksien myöntämisestä tai vuokraamisesta yhteismetsän alueella ja näiden oikeuksien käytöstä perittävistä maksuista;

10) huolehtia metsäsuunnitelman laatimisesta ja tarpeel­lisesta tarkistamisesta;

11) ottaa osakaskunnan palvelukseen toimihenkilöt ja sopia heidän palvelussuhteensa ehdoista sekä vapauttaa heidät toimistaan;

12) huolehtia osakaskunnan rahavarojen ja muun omaisuuden hoi­dosta ja kirjanpidosta;

13) laatia viimeksi kuluneelta tilivuodelta tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tehdä esitys ylijäämän käytöstä;

14) päättää velan ottamisesta ja panttioikeuden perustamisesta osakaskunnan omaisuuteen osakaskunnan kokouksen vahvistaman talousarvion puitteissa;

15) päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä, jos ohjesääntöön on otettu määräys maa- tai vesialueesta erillään myytyä yhteismetsäosuutta koskevasta osakaskunnan etuosto-oikeudesta;

16) huolehtia osakaskunnan hallintoon ja yhteismetsän hoitoon kuuluvien muiden tehtävien suorittamisesta;

17) päättää yhteismetsälain 35 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön tai kiinteistöön kuuluvan alueen liit­tämisestä yhteismetsään yhteismetsäosuutta vastaan; sekä

18) päättää yhteismetsään kuuluvan alueen käyttämisestä yhteismetsän yhteydessä muu­hun tarkoitukseen kuin metsätalouden harjoittamiseen, jos tällaisesta käytöstä metsätaloudelle aiheutuva haitta on vähäinen.

22 §

Nimenkirjoitusoikeus

Osakaskunnan nimen kirjoittaa hoitokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hoitokunnan jäsenen kanssa tai Pasi Valkosen kanssa.

Hoitokunta saa antaa yhdelle tai useammalle hoitokunnan jäsenelle tai osakaskunnan toimihenkilölle yhdessä tai erikseen oikeuden toimia osakaskunnan puolesta hoitokunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa ja tällöin kirjoittaa osakaskunnan nimen.

23 §

Juoksevien asioiden hoito

Hoitokunta saa antaa yhdelle tai useammalle henkilölle oikeuden hoitaa osakaskunnan juoksevia asioita tai oikeuden hoitaa yksittäistä asiaa taikka yksittäiseen asiaryhmää kuuluvia asioita.

Päätöksenteko ja sitä koskevat rajoitukset

24 §

Hoitokunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheen­johtaja. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannatta­nut tai, äänten mennessä tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

25 §

Hoitokunnan jäsen ei saa osallistua sellaisen asian käsittelyyn, jossa hänen yksityinen etunsa ilmeisesti on ristiriidassa osa­kaskunnan edun kanssa.

26 §

Kokouksessa ei saa tehdä päätöstä, jolla osakkaiden tai osa­kaskunnan kustannuksella annetaan osakkaalle tai jollekin muulle il­meisesti epäoikeutettua etua.

27 §

Muut hoitokuntaa koskevat määräykset

Hoitokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Hoitokunta on kutsuttava koolle, jos vähintään kaksi hoitokunnan jäsentä määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti sitä vaatii.

Hoitokunnan kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka alle­kirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Hoitokunnan jäsenellä on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.

Milloin hoitokunnan päätös välittömästi koskee osakkaan, osakaskiinteistön yhteisomistajan tai muun henkilön oikeutta, tällä on oikeus saada asiaa koskeva ote hoitokunnan kokouksen pöytäkirjasta.

28 §

Hoitokunnan jäsen on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttanut osakaskunnalle. Sama koskee tätä lakia tai ohjesääntöä rikkomalla osakkaalle tai muulle henkilölle aiheutettua vahinkoa.

Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä korvausvastuun jakaantumisesta kahden tai useamman korvausvelvollisen kesken on voimassa, mitä vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 luvussa säädetään.

Kanne osakaskunnalle aiheutetun vahingon korvaamisesta voidaan nostaa myös osakaskunnan kotipaikan käräjäoikeudessa.

TOIMINTA JA TALOUS

29 §

Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Yhteismetsää on hoidettava ja käytettävä metsäsuunnitelman mukaan. Vuotuisen toiminnan pohjana ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio.

30 §

Puun myynti

Puun myynti yhteismetsästä suoritetaan tarjouskilpailun perus­teella ja kauppa päätetään korkeimman tarjouksen tehneen kanssa.

Erityisestä syystä tarjouskilpailusta voidaan luopua tai siinä tehty korkein ostotarjous jättää huomioon ottamatta.

Puun luovutus ilmaiseksi tai alle käyvän hinnan ei ole sallit­tua.

31 §

Maanvuokraus ja maa‑ainesten luovutus

Yhteismetsän alueen vuokraaminen ja maa‑ainesten luovuttaminen ilmaiseksi tai alle käyvän korvauksen ei ole sallittua. Lomatonttien vuokraamisessa noudatetaan samaa menettelyä kuin mitä edellä 30 §:ssä puun myynnin osalta määrätään.

32 §

Metsästys- ja kalastusoikeus sekä yhteismetsän alueen muu kuin metsätalouskäyttö

Yhteismetsän ja osakaskunnan omistaman alueen muusta kuin metsätalouskäytöstä päätetään tapauskohtaisesti. Jos tällaisesta käytöstä metsätaloudelle aiheutuva haitta on vähäinen, asiasta päättää hoitokunta, muussa tapauksessa käytöstä päättää osakaskunnan kokous.

Osakkaalla ja hänen perheenjäsenellään on metsästys- ja kalas­tusoikeus yhteismetsän alueella sen mukaan kuin hoitokunta tarkemmin päättää.

Muulle kuin yhteismetsän osakkaalle tai hänen perheenjäsenelleen metsästys- ja kalastusoikeus voidaan antaa tai vuokrata käypää korvausta vastaan.

33 §

Tilikausi ja kirjanpito

Osakaskunnan tilikausi on 1.1 -31.12 välinen aika.

Osakaskunnan kirjanpitoon sovelletaan yhteismetsälain lisäksi kirjanpitolakia (1336/1997).

34 §

Toimintakertomus

Yhteismetsän toimintakertomuksen tulee sisältää:

1) selonteko yhteismetsän hallintoelimistä ja niiden kokoonpa­nossa tilikauden aikana tapahtuneista muutoksista;

2) selvitys siitä, kuinka paljon yhteismetsästä on myyty eri puutavaralajeja tilikauden aikana ja kuinka paljon niistä on kerty­nyt tuloja;

3) hakkuutase metsäsuunnitelman mukaisen talouskauden alusta tilikauden loppuun;

4) selvitys siitä, kuinka paljon yhteismetsästä on luovutettu muita hyödykkeitä ja kuinka paljon niistä on yhteensä kertynyt tulo­ja;

5) selvitys yhteismetsässä tilikauden aikana suoritetuista metsänhoidollisista sekä metsätalouden edistämistä tarkoittavista ja muista sellaisista toimenpiteistä ja niistä aiheutuneista kustannuk­sista; sekä

6) selvitys yhteismetsän taloudellisesta asemasta ja siinä tilikauden aikana tapahtuneista muutoksista sekä

7) jos osakaskunnalle on valittu tilintarkastaja, tämän tilinpäätöksestä antama lausunto.

35 §

Hallinnon ja varainkäytön tarkastus

Osakaskunnan kokouksen on valittava vähintään yksi HTM- tai KHT-tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella tuloslaskelman mukainen liikevaihto on ylittänyt 200 000 euroa. Jos osakaskunnalle on valittu vain yksi tilintarkastaja eikä tämä ole HTM- tai KHT-tilintarkastusyhteisö, tilintarkastajalle on valittava myös varatilintarkastaja.

Osakaskunnan tilintarkastajan valintaan ja tilintarkastukseen sovelletaan, mitä yhteismetsälaissa ja tilintarkastuslaissa (459/2007) säädetään.

Jos osakaskunnalle on valittu tilintarkastaja, tilinpäätös, tilikirjat ja tilivientien perusteena olevat tositteet, toimintakertomus sekä muut asiakirjat on esitettävä tilintarkastajalle vähintään kuukautta ennen tilinpäätöstä käsittelevää varsinaista osakaskunnan kokousta.

36 §

Ylijäämän käyttö

Yhteismetsän tuotosta on päältä suoritettava yhteismetsän hal­linnosta, talouden hoidosta ja metsäsuunnitelmassa edellytetyistä metsänhoidollisista toimenpiteistä samoin kuin osakaskunnan omaisuuden kunnossapidosta sekä muista tehtävistä ja velvoitteista johtuneet menot tai varattava niitä varten varat.

Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu osa tuotosta jaetaan ylijäämänä osakkaille tai käytetään muuhun yhteismetsän tarkoitusperiä edistä­vään tarkoitukseen. Osa ylijäämästä voidaan varata nimettyjä vastaisia tarpeita varten. Nämä varat on sijoitettava tuloa tuottavalla, turvallisella tavalla.

Hoitokunta voi päätöksellään maksaa ylijäämän ennakkoa, kun osakaskunnalla on siihen riittävästi rahavaroja ja kun ennakon maksamista voidaan pitää tarkoituksenmukaisena jaettava rahamäärä ja jaosta aiheutuvat kustannukset huomioon ottaen. Ennakon maksamisella ei saa vaarantaa osakaskunnan kykyä vastata omista velvoitteistaan.

37 §

Osakkaan oikeus ylijäämään

Osakkaille jaettavasta ylijäämästä kukin osakas saa omistaman­sa kiinteistön yhteismetsäosuutta vastaavan osan.

Ylijäämään oikeutettu on se osakas, joka jakopäätöstä tehtäes­sä omistaa kiinteistön, johon yhteismetsäosuus kuuluu, jollei kiinteistöä koske­van kaupan tai muun saannon yhteydessä ole toisin sovittu tai määrätty.

Osakkaan, jota ei ole merkitty osakasluetteloon tai, jonka omistamaan kiinteistöön kuuluvan osuuden suuruus on muuttunut, on, saadak­seen osakaskunnalta hänelle kuuluvan ylijäämään, tehtävä 14 §:ssä tarkoitettu ilmoitus ennen ylijäämän maksamista.

Jos osakaskiinteistön omistusoikeus jakopäätöstä tehtäessä on riidanalainen, kiinteistön yhteismetsäosuutta vastaava osa ylijäämästä talletetaan pankkiin ja jaetaan sen jälkeen, kun omistusoikeus on lainvoimaisesti ratkaistu. Samoin on meneteltävä, jos ylijäämään oikeutettua ei jakopäätöstä tehtäessä ole voitu riidattomasti selvittää.

MUUT MÄÄRÄYKSET

38 §

Osakaskunnan kokouksen ja hoitokunnan päätöksen moittiminen

Osakkaalla ja osakaskiinteistön yhteisomistajalla, joka katsoo, ettei osakaskunnan kokouksen tai hoitokunnan päätös ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka että se on lain tai ohjesäännön vastainen, on oikeus moittia päätöstä nostamalla osa­kaskuntaa vastaan kanne osakaskunnan kotipaikan käräjäoikeudessa 3 kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä.

Osakaskunnan kokouksen ja hoitokunnan päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, jollei tuomioistuin ennen asian lopullista ratkaisemista kiellä täytäntöönpanoa.

39 §

Haasteen ja muun tiedonannon vastaanotto

Haaste ja muu tiedonanto katsotaan osakaskunnalle toimitetuk­si, kun se on annettu tiedoksi jollekin hoitokunnan jäsenelle tai sellaiselle osakaskunnan palveluksessa olevalle toimihenkilölle, jolla on yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa osakaskunnan nimenkirjoitusoikeus.

40 §

Ohjesäännön muuttaminen

Ohjesaannon muuttamisesta päättää osakaskunta. Muutos tulee voimaan sinä päivänä, jona Suomen metsäkeskuksen toimivaltainen alueyksikkö on sen vahvistanut.

41 §

Yhteismetsän myyminen ja jakaminen

Maa‑ ja metsätalousministeriö voi, erityisestä syystä, osakaskunnan hakemuksesta myöntää luvan yhteismetsän myymiseen osakkaiden hyväksi tai jakamiseen kahdeksi tai useammaksi yhteismetsäksi.

42 §

Luovutusrajoitus

Yhteismetsälain 17 §:ssä tarkoitetun pienimmän luovutettavissa olevan yhteismetsäosuuden suuruus on 500 osuutta (0,005000 osuuslukua). Tämän estämättä saadaan ennen luovutusrajoituksesta päättämistä osakaskiinteistölle muodostettu yhteismetsäosuus luovuttaa, jos luovutuksen kohteena on osakaskiinteistön koko yhteismetsäosuus. Yhteismetsäosuus voidaan osuuden koosta riippumatta luovuttaa osakaskunnalle tai toiselle osakkaalle.

Osakaskunnan etuosto-oikeus

43 §

Yhteismetsäosuuden ostajan on ilmoitettava yhteismetsäosuuden kaupasta hoitokunnalle. Osakaskunnalla on etuosto-oikeus erillään myytyyn yhteismetsäosuuteen kaupassa sovituin ehdoin.

Osakaskunnalla ei ole etuosto-oikeutta, kun ostaja tai, jos ostajia on useita, joku ostajista on yhteismetsän osakas, myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren (40/1965) 2 luvun säännösten mukaan voi periä myyjän, taikka tällaisen henkilön puoliso. Osakaskunnalla ei ole etuosto-oikeutta, jos ostajia on useita ja kaikki ostajat ovat ennestään osakaskiinteistön yhteisomistajia. Osakaskunnalla ei ole etuosto-oikeutta myöskään silloin, kun sen käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana.

Ostaja saa kauppakirjan mukaisen oikeuden vasta sen jälkeen, kun aika etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan ilmoituksen tekemiseen on umpeutunut tai ostajalle on sitä ennen ilmoitettu, ettei etuosto-oikeutta käytetä. Osakaskunta voi ennakolta sitoutua olemaan käyttämättä etuosto-oikeuttaan.

44 §

Kun osakaskunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeuttaan, sen on annettava etuosto-oikeuden käyttämisestä tieto kullekin ostajalle ja myyjälle 60 päivän kuluessa siitä, kun osakaskunta on saanut tiedon erillään myydystä yhteismetsäosuudesta. Päätös etuosto-oikeuden käyttämisestä on annettava tiedoksi kullekin ostajalle ja myyjälle todisteellisesti taikka kirjatulla kirjeellä.

45 §

Yhteismetsäosuuden ostajalla tai myyjällä, joka katsoo, ettei hoitokunnan päätös etuosto-oikeuden käyttämisestä ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka että se on lain tai ohjesäännön vastainen, on oikeus moittia päätöstä nostamalla osakaskuntaa vastaan kanne osakaskunnan kotipaikan käräjäoikeudessa 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Jos ylijäämän jakamisesta päätettäessä on vireillä riita etuosto-oikeudesta, etuoston kohteena olevaa yhteismetsäosuutta vastaava osa ylijäämästä jaetaan sitten kun etuosto-oikeudesta on lainvoimaisesti päätetty, jollei tuomioistuin määrää asiasta toisin.

OHJESÄÄNNON VOIMAANTULO

46 §

Tämä ohjesääntö tulee voimaan sinä päivänä, jona Suomen metsäkeskuksen toimivaltainen alueyksikkö on sen vahvistanut.

Suomen metsäkeskuksen Häme-Uusimaan alueyksikkö on   28  / 5   / 2012­ vahvistanut tämän ohjesäännön.

Aluejohtaja/ johtava esittelijä                 Ilkka Koivisto

Esittelijä                                                 Jukka Matilainen

Ekon Yhteismetsä
Reinonkuja 3, 19600 Hartola

Pasi Valkonen, 0400 138 445

pasi.t.valkonen@gmail.com